نتایج  مسابقه زمستانه ریتون - بهمن ماه 1390 - Ritoon Winter Student Contest 2 
نام اثر: cubito
ارسال کننده: امین سعادت
cubito      
cubito
توضیحات طراح:
درس فرم و فضا 1 / استاد محمد صادق ژیان / دانشگاه هنر اصفهان اساس کار بر دگرگونی فرم بود ... اینکه از یک پتانسیل اکسز ، به بینهایت فرم دست پیدا کنیم .. اما در نهایت .. دیدگاه ذهنی اولیه من تاثیر خود را گذاشت و تمامی دگرگونی ها و پیچ تاب ها آخر به فرمی رسید که من آنرا رادیوی دوست داشتنی کوبیتو مینامم ! همانطور که در شیت هم آمده است : برای من مهم بود که باز خورد دیگران تجربه کنم : آیا مفهم میتواند با فرم قهر باشد یا نه ؟ به عبارت دیگر : آیا میشود اجازه داد که فرم انقدر فانکشن را دنبال نکند! ... اما نتیجه هم قابل قبول باشد ؟ ( شیت 5 متر در 70 سانتیمتر بود که روند در ان دنبال میشد .. که به ناچار و با توجه ارائه شدن در ریتون به صورت پورتره، شیت آن کمی به هم ریخت... )
جستجو در وب سایت:

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.