طراحی خودرو    گردانندگان ریتون    نمایشگاه    معماری    مسابقات طراحی    طراحی جواهرات  

 
 Bluovay2002 
نام: 
محمدصادق
نام خانوادگی:   سهرابی
   
ایمیل:   ms.sohrabi aui.ac.ir
کشور:   ايران
شهر:   tehran
دانشگاه:   هنر اصفهان
   
زمینه کاری:   طراحی صنعتی
رزومه و توضیحات:   سوابق آموزشي:
کارشناسی: مهندسی صنایع-ایمنی صنعتیمحل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد: ارگونومی محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی همدان

سابقه تدريس:
- دروس تدريس شده:
• تهیه و تدوین طرح درس و مواد آموزشی درس ارگونومی / طراحی صنعتی
• تهیه و تدوین طرح درس و مواد آموزشی درس ارگونومی 2/ طراحی صنعتی
• تهیه و تدوین طرح درس و مواد آموزشی درس پروژه 3/ طراحی صنعتی
• تهیه و تدوین طرح درس و مواد آموزشی درس تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)
• تدریس ارگونومی 1/ طراحی صنعتی
• تدریس ارگونومی 2/ طراحی صنعتی
• تدریس پروژه 3/ طراحی صنعتی
• تدریس پروژه 5/ طراحی صنعتی
• تدریس درس مهندسی عوامل انسانی / بهداشت حرفه ای
• تدریس درس تاسیسات الکتریکی / معماری
• تدریس درس فیزیک 3 (الکتریسته و نور) / طراحی صنعتی


- جوایز و افتخارات علمی:
• نفر برتر دوره کارشناسی ارشد ارگونومی دوره 1387. با موضوع پایان نامه طراحی چراغ ترمز چشمک زن پویا و تاثیر آن بر واکنشهای راننده با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی و نمره 65/19 .
• عضو کانون استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی همدان

- آشنايي و کار با نرم‌افزارهاي:
• Microsoft office package
• End-Note & Reference manager
• SPSS PC
• Ergonomics Analysis Software's(RULA،QEC،REBA،OWAS)…
• Occupational Health & Safety Analysis Software's

سوابق علمي و پژوهشي
- مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي
• Using a driving simulator to assess driver's reaction time to two types of brake lights, سلامتکارایران
• Effect of flashing brake lights on drivers' brake reaction time and release gas pedal time, Accident Analysis & Prevention

- مقالات ارائه شده و چاپ شده در سمينارهاي داخلي و خارجي
• رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی همدان زمستان 1387، اولين همايش کشوری دانشجويی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.
• سمينارارگونوميبصري، 1389، دانشگاه علوم پزشكي همدان
• طراحیبازیگروهیبهمنظورکاهشرفتارهایقلدریدرکودکانپنجتاهفتساله، 1391 ، دومین سمینار ملی طراحی اسباب بازی

- طرح‌‌هاي تحقيقاتي انجام شده
• طراحيواستقراربرنامهجامعارگونومياداريدربانككشاورزي
• آنتروپومتری (تنسنجی) دانشجویاندانشکدهبهداشتبهمنظورایجادبانکاطلاعاتابعادانسانیدانشجویانبرایایجادهماهنگیدرمحیطآموزشی
• طراحیچراغترمزچشمکزنپویاوتاثیرآنبرواکنشهایرانندهبااستفادهازدستگاهشبیهسازرانندگی
• طراحیوساختخرکنقاشیارگونومی
• طراحيواستقراربرنامهجامعارگونوميدربانكمسکن

سوابق اجرايي
• طراحیسیستماعلامحریقساختمانمرکزیهفتمشرکتملینفتایران
• ارزیابیایمنی . بهداشتومحیطزیستپرسنلادارهگازرسانیاستانهمدان
• ارزیابیایمنیوارگونومیصنایعشهیدستاری- هوافضا
• مستندسازیوممیزیداخلیسیستممدیریتکیفیت (ISO 9001,2003)
• مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001)
• مستندسازیوممیزیداخلیسیستممدیریتایمنیوبهداشتشغلی (ISO 18001,2007- OHSAS)

سوابق نمایشگاهی
• ثبت اثر بدیع و ارزشمند در اولین جشنواره آثار دانشگاه هنر اصفهان (اردیبهشت 1391)
• ارائه محصولات طراحی ارگونومیک در جشنواره پژوهشی بین المللی اصفهان (آذر 1391)

پایان نامه
• طراحی چراغ ترمز چشمک زن پویا و تاثیر آن بر واکنشهای راننده با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی
• طراحی فضای داخلی و گالری دانشکده هنرهای تجسمی

نمونه کارهای محمدصادق سهرابی:

         
تصویر پیش فرض
ثبت نام  / فراموشی رمز عبور

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

اساتید
اعضا
لیست اعضا

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.